Rhipsalis Key first page. Tubular Stem (pencil stem) and Flat Stem